UBMTTQVN THỊ TRẤN TỔ CHỨC HIỆP THƯƠNG
Ngày 01/04/2021

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM THỊ TRẤN KIẾN XƯƠNG THỰC HIỆN QUY TRÌNH GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND THỊ TRẤN NHIỆM KỲ 2021-2026

Thực hiện các văn bản quy định hướng dẫn về công tác bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; trong thời gian qua Ban thường trực Ủy ban MTTQ thị trấn Kiến Xương đã tổ chức thực hiện quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng Luật định:

          Ngày 07/02/2021 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, trên cơ sở dự kiến của Thường trực HĐND thị trấn về số lượng, cơ cấu,  thành phần người tham gia ứng cử, hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã thảo thuận cụ thể như sau:

          Số lượng đại biểu HĐND thị trấn được bầu là 28 đại biểu;

          Số người được giới thiệu tham gia ứng cử là 49 người;

Số đơn vị bầu cử là 8 đơn vị; trong đó 2 đơn vị bầu cử bầu 5 đại biểu, 6 đơn vị bầu cử bầu 3 đại biểu.

Thành phần, cơ cấu khối, ngành:

- Khối đảng giới thiệu: 7 người

- Khối chính quyền giới thiệu: 12 người

- Khối giáo dục, y tế giới thiệu: 5 người

- Khối MTTQ và đoàn thể, tôn giáo giới thiệu: 19 người

- Khối kinh tế, doanh nghiệp giới thiệu: 06 người

Cơ cấu kết hợp:

- Nữ:                               21 người =  42,85%

- Người ngoài đảng:       07 người =  14,28%

- Tuổi trẻ dưới 40 tuổi:   09 người =  18,36%

- Tôn giáo:                      03 người =    6,12%

Căn cứ vào kết qua hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Ban thường trực Ủy ban MTTQ thị trấn đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn và thông báo phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần người ứng cử cho 13 khối, ban, ngành, tổ chức, đơn vị và 12/14 Tổ dân phố trên địa bàn thị trấn. Từ ngày 04/3/2021 đến ngày 07/3/2021 các khói, ban ngành, tổ chức, đơn vị và  Tổ dân phố được phân bổ giới thiệu người ứng cử đã tiến hành tổ chức các hội nghị theo quy định để giới thiệu người ứng cử của tổ chức mình.

Đến hết 17 giờ nagỳ 14/3/2021 Ban thường trực Ủy ban MTTQ thị trấn đã tiếp nhận được 49 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND thị trấn do các khối, ban, ngành, Tổ dân phố giới thiệu, không có hồ sơ người tự ứng cử đại biểu HĐND thị trấn.

Ngày 16/3/2021 Ban thường trực Ủy ban MTTQ thị trấn tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai, hội nghị đã thảo thuận và lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 49 ứng cử viên, cơ cấu như sau:

- Khối đảng: 7 người

- Khối chính quyền: 12 người

- Khối giáo dục, y tế: 5 người

- Khối MTTQ và đoàn thể, tôn giáo: 19 người

- Khối kinh tế, doanh nghiệp: 06 người

Cơ cấu kết hợp:

- Nữ:                               21 người =  42,85%

- Người ngoài đảng:       09 người =  18,36%

- Tuổi trẻ dưới 40 tuổi:   09 người =  18,36%

- Tôn giáo:                      03 người =    6,12%

Ngày 29/3/2021 Ban thường trực Ủy ban MTTQ thị trấn tổ chức hội nghị triển khai quy trình thực hiện bước 4 tới 16 Tổ dân phố trong toàn thị trấn. Trên cơ sở kế hoạch hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm đối với người ứng cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được diễn ra từ nagỳ 02 tháng 4 đến hết nagỳ 10/4/2021 tại 16 Tổ dân phố. Đây là bước hiệp thương rất quan trọng phát huy dân chủ cao trong toàn thể cử tri về việc giới thiệu người ứng cử HĐND các cấp.

Sau thời gian tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm đối với người ứng cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ban thường trực ủy ban MTTQ thị trấn tổng hợp kết quả và tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để thỏa thuận lập sanh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 và bàn giao Hồ sư danh sách người ứng cử cho Ủy ban bầu cử tiếp tục thực hiện các nội dung theo quy định.

 

Nguồn tin: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Kiến Xương.


Tổng lượt xem bài viết là: 107
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác